فارسی English
   
   
 
 
 

بازرسی کالا در مبدا و مقصد

  بازرسی در مبدا و مقصد برای كالا های وارداتی
 
 شرکت های بازرسی زيادی به امر بازرسی کالاها در جهان می پردازند. که معمولا اين شرکت ها نمايندگی هايی در بسياری از نقاط جهان دارند. شما می توانيد شرايط کالای خود را به اين شرکت ها اعلام و نسبت به هزينه بازرسی از آنها استعلام بگيريد.
است. شرکت بازرسی در نهايت نسبت به ارائه گواهی اقدام می کنند. فروشنده خارجی موظف به ارسال اين گواهی همراه با ساير
اسناد خريد می باشد.
به منظور حصول اطمينان از ساخت و دريافت صحيح كالاهاي مورد سفارش با رعايت ضوابط استانداردهاي بين المللي و ملي مورد تائيد و جلوگيري از بروز حوادث و زيانهاي مالي و جاني به هنگام استفاده و يا در مراحل مختلف ساخت و نصب آنها ، انجام بازرسي فني توسط كارشناسان مربوطه  براساس نوع و دامنه بازرسي لازم الاجرا مي باشد .
در حقيقت وظيفه بازرس اين است كه محصول را مطابق مدارك مذكور بازرسي نمايد بگونه اي ديگر محصول را مطابق با الزامات و خواسته هاي مشتري بررسي كند و اطمينان حاصل نمايد كه محصول مورد سفارش كليه الزامات مشتري را برآورده مي سازد.


 

 
شرایط عمومی بازرسی کالا در مبدا و مقصد

کلیه مشخصاتی که برای کمیت و کیفیت و بسته بندی و … مورد نظر می باشد محدود به مواردی است که در سفارش بازرسی آمده است و هر گونه تغییرات کالا انحصاراً از طریق الحاقیه (بانک گشایش کننده اعتبار )صورت خواهد گرفت و در اسرع وقت به اطلاع شرکت بازرسی خواهد رسید.
خریدار موظف است قبلاً حدود بازرسی را به اطلاع فروشنده / سازنده رسانیده و موافقت ایشان را برای انجام حدود بازرسی جلب نماید. در صورت عدم موافقت فروشنده / سازنده با انجام کامل حدود بازرسی و عدم تدارک لازم برای انجام بهینه آن ، بازرس از صدور گواهینامه خودداری و از این بابت هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت بازرسی نمی باشد.
بازرسی طبق مندرجات سفارش بازرسی و بر اساس حدود بازرسی تعیین شده می تواند در محل تولید ، بسته بندی ، انبار فروشنده ، گمرک یا بندر مبدا ء یا چنانچه در اعتبار اسنادی قید شده باشد در گمرک یا بندر مقصد انجام شود . معهذا در هر حالتی تاریخ صدور گواهینامه همزمان یا بعد از تاریخ صدور بارنامه یا تحویل کالا به خریدار می باشد.
در مواردی که مشخصات یا حدود بازرسی کامل نبوده و بطور صریح در سفارش بازرسی و مدارک ضمیمه آن تعیین نشده باشد ،عرف جاری در بازرسی قبل از حمل و استانداردهای معمول و مورد استفاده تولید کننده یا فروشنده و در خصوص کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری ضوابط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ملاک عمل خواهد بود.
اقدامات ضروری برای ایمنی و تدارک شرایط مناسب برای انجام بهینه بازرسی توسط فروشنده / سازنده به عمل خواهد آمد و هر گونه خطرات بالقوه به اطلاع شرکت بازرسی خواهد رسید.
در صورت وجود اختلاف جزیی بین مدارک خرید در مورد مشخصات کالا،ترتیب استناد به اسناد و مدارک عبارت است از
 • اعتبار اسنادی
 • قرارداد خرید
 • پروفرما به ترتیب تاخر
 • مدارک دیگر
مشخصات کالا اعم از کیفیت ، کمیت و… طبق استانداردها و روش های حرفه ای بازرسی وآزمون و با توجه به حدود بازرسی تعیین شده مورد قبول می باشد.
چنانچه پس از باز شدن اعتبار اسنادی ،خریدار بخواهد شرکت بازرسی را تغییر دهد ،لازم است ابتدا موافقت کتبی شرکت مزبور را اخذ نماید. در صورتیکه شرکت بازرسی و خریدار در این مورد به توافق دست نیافتند،مراتب به جامعه ممیزی و بازرسی ایران منعکس شده و نظر این جامعه برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود . در هر حال در صورت انجام عملیات بازرسی ،اعم از اینکه گواهینامه صادر شود یا نشود ،کارمزد بازرسی باید پرداخت گردد.
چنانچه بدلیل مغایرت نتایج بازرسی با شرایط سفارش یا آماده نبودن فروشنده یا تولید کننده برای انجام بازرسی و آزمون به نحو مطلوب و در زمان مقرر ، بازرس مجبور به تکرار مراجعه ، بازرسی و آزمون گردد، هزینه های بازرسی و آزمون مجدد جداگانه از کارمزد بازرسی توافق شده توسط فروشنده پرداخت می شود.
هر گونه مدارک و اسناد مد نظر خریدار برای انجام بازرسی (بروشور ،نقشه ، مشخصات فنی و غیره ) باید حداقل دو هفته قبل از انجام بازرسی مستقیماً توسط خریدار یا نماینده وی به شرکت بازرسی کننده تحویل گردد. چنانچه اینگونه مدارک به موقع توسط خریدار تحویل شرکت بازرسی کننده نشود و این مدارک از طرف فروشنده یا سازنده تحویل گردد ، این مدارک ملاک انجام بازرسی قرار گرفته و شرکت بازرسی مسئولیتی در برابر ادعاهای احتمالی خریدار نخواهد داشت .
هر گونه روش انجام بازرسی و آزمون و استاندارد های آن که برای تعیین مشخصات کالا حائز اهمیت می باشد باید توسط خریدار در اعتبار اسنادی و یا دیگر مدارک خرید تعیین گردد. در غیر اینصورت روش ها و استانداردهای مورد استفاده فروشنده ملاک انجام بازرس و آزمون خواهد بود. بدیهی است در خصوص اقلام مشمول استاندارد اجباری ، استانداردها ضوابط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ملاک عمل خواهد بود.
تاریخ صدورگواهینامه باید موخر یا همزمان با تاریخ بارنامه باشد ، مگر آنکه در قرارداد خرید یا اعتبار اسنادی صراحتاً زمان یا تاریخ دیگری تعیین شده باشد.
گواهینامه بازرسی پس از صدور به ذینغع اعتبار اسنادی تحویل می گردد مگر آنکه نحوه دیگری در اعتبار اسنادی یا قرارداد خرید تعیین شده باشد .
در صورت حساس بودن نوع بسته بندی متناسب با نحوه حمل ، مشخصات شفاف و دقیق بسته بندی مورد قبول فروشنده باید در مدارک خرید ذکرگردد. در غیر اینصورت استانداردها وعرف جاری سازنده یا فروشنده ملاک انجام بازرسی خواهد بود.
منظور از کالا در این سفارش ،کالای نو و استفاده نشده و بازسازی نشده می باشد . چنانچه بازرسی کالای مستعمل یا بازسازی شده موردنظر باشد،خریدار موظف است علاوه بر قید موضوع در اسناد خرید ،مراتب را به شرکت بازرسی اعلام تا طی قرارداد جداگانه ای که در آن مشخصات دقیق کالای مستعمل ویا بازسازی شده و نحوه انجام بازرسی و مسئولیت های طرف های ذینفع تعیین شده باشد،بازرسی انجام گردد.
چنانچه محل ساخت ،مونتاژ کالا و یا اجزاء آن مورد نظر باشد باید مراتب با جزییات که به تائید فروشنده /سازنده رسیده است صراحتاً در مدارک خرید ذکر گردد و تنها اعلام محل مبداء یا صدور گواهینامه مبداء(Certificate of origin ) کفایت نمی نماید،در غیر اینصورت استانداردها و عرف جاری سازنده و فروشنده مبنای انجام بازرسی خواهد بود.
شرکت بازرسی کننده و بازرسان آن دارای شخصیت مستقل بوده و خریدار ، فروشنده ،بانک و یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر نمی توانند شرکت بازرسی کننده را در مورد صدور و یا عدم صدور گواهینامه منع یا مجبور نمایند مگر به حکم رسمی مراجع قانونی ذیصلاح.
شرکت بازرسی کننده می تواند در مورد زیر​ از صدور گواهینامه خودداری نماید.
 1. غیرمجاز یا غیر قانونی بودن موضوع بازرسی
 2. عدم انطباق موضوع بازرسی با شرایط مندرج در مدارک خرید
 3. عدم همکاری فروشنده یا سازنده / تولیدکننده در انجام مطلوب و صحیح حدود و دامنه بازرسی
 4. اعلام رای مراجع ذیصلاح
 5. عدم پرداخت کارمزد بازرسی
در صورت مشاهده هر گونه مغایرت احتمالی در کمیت ، بسته بندی کالا یا مشخصات سفارش ، خریدار باید موارد را ظرف مدت سه ماه از تاریخ ورود کالا و قبل از ترخیص کالا از گمرک مقصد و بدون انجام تغییراتی که ممکن است در تعیین مسئول یا چگونگی ایجاد مغایرت ادعا شده خلل وارد نماید به اطلاع فروشنده و شرکت بازرسی رسانیده و ترتیبات لازم برای انجام بازدید، نمونه برداری ، بازرسی مجدد و تحقیقات اولیه لازم را برای تعیین میزان و علت مغایرت فراهم نماید مگر آنکه قبلاً و بطور شفاف ترتیبات دیگری با شرکت بازرسی توافق شده باشد.
در صورت کشف هر گونه مغایرت بعد از ترخیص کالا از گمرک و حداکثرتا ۶۰ روز پس از ترخیص کالا از گمرک ، خریدار باید مراتب را کتباًبه فروشنده و بازرس اعلام نماید و چنانچه تمامی کالا موجود و قابل شناسایی بر اساس مدارک حمل بوده و نیز بسته بندی های دست نخورده موجود باشد ، شرکت بازرسی به عنوان همکاری و مساعدت در جهت احقاق حقوق احتمالی خریدار وارائه گزارش ،نسبت به بازرسی مجدد کالا اقدام می نماید.
هزینه هر گونه بازرسی و نمونه برداری و آزمایش بر روی کالا فراتر از حدود بازرسی تعیین شده به عهده خریدار /متقاضی میباشد.
فروشنده مسئول نهایی تحویل کالا منطبق با مشخصات تعیین شده در مدارک خرید بوده و صدور گواهینامه بازرسی رافع مسئولیت های قراردادی فروشنده نمی باشدو در صورت اثبات هر گونه مغایرت در مشخصات کالا،جبران خسارت وارده به عهده فروشنده /سازنده می باشد .معهذا شرکت بازرسی موظف است در حد عرف معمول وحدود بازرسی تعیین شده برای احقاق حقوق حقه خریدار همکاری و اقدامات لازم را به عمل آورد.
صدور گزارش و گواهینامه بازرسی توسط شرکت بازرسی منحصراً حکایت از وضعیت کالا در هنگام انجام بازرسی و تا قبل از صدور بارنامه داشته و هر گونه خسارت وارده به کالا از صدور بارنامه ، ناشی از حمل و نقل یا تخلیه و جابجایی ،نحوه نگهداری و انبارداری ، واکنش فیزیکی و شیمیایی ویا شرایط جوی نامساعد به منزله مغایرت کالا به هنگام بازرسی محسوب نگردیده و شرکت بازرسی در قبال آن مسئولیتی نخواهد داشت.


بازرسی قبل از حمل می تواند شامل یك یا تعدادی از موارد زیر باشد:
 • بازرسی كمی و/ یا كیفی كالا
 • بازرسی وضعیت بسته بندی و نشانه گذاری محموله
 • بازرسی كانتینر و سایر وسایل حمل و نقل
 • نظارت بر بارگیری یا تخلیه كالا
 • نمونه گیری
 • آنالیز آزمایشگاهی یا آزمونهای دیگر
 • بررسی و ممیزی
بازرسی در مقصد:
 
در صورتی كه بازرسی قبل از حمل انجام نشده باشد، برای حصول اطمینان از انطباق محموله وارداتی با استانداردها، ضوابط یا مشخصات فنی مورد قبول سازمان ملی استاندارد ایران، نمونه برداری كالا توسط كارشناس استاندارد مستقر در گمركات كشور انجام می شود. نمونه بصورت پلمب شده به همراه نامه پوششی برای آزمایشگاه همكار اداره استاندارد ارسال می گردد. مشتری موظف به ارائه كاتالوگ و مشخصات فنی به آزمایشگاه می باشد. پس از صدور نتیجه و بررسی آن گواهینامه بازرسی توسط شركت بازرسی صادر می گردد و برای واحد بازرسی مستقر در گمرك ارسال می گردد.

 
اصول بیمه و بازرسی کالا
انواع بازرسی کالاهای وارداتی
انواع بازرسی کالای وارداتی
بازرسی فنی کالا
بازرسی کالا
بازرسی کالا در اصفهان
بازرسی کالا در مبدا
بازرسی کالا در مقصد
بازرسی کالا در چین
بازرسی کالا در گمرک
بازرسی کالا قبل از حمل
بازرسی کالا مهندسی
بازرسی کالاهای استوک
بازرسی کالاهای صادراتی
بازرسی کالاهای وارداتی
بازرسی کالاهای وارداتی وصادراتی
بازرسی کالای تجاری
بازرسی کالای داخلی
بازرسی کنترل کیفیت کالا
بیمه و بازرسی کالا
تاریخچه بازرسی کالا
تعرفه بازرسی کالا
تعریف بازرسی کالا
جزوه بازرسی کالا
حذف بازرسی کالا
حذف بازرسی کالا در مبدا
خدمات بازرسی کالا
دستورالعمل بازرسی کالا
دوره بازرسی کالا
روش اجرایی بازرسی فنی کالا
روش بازرسی کالا
روشهای بازرسی کالا
سازمان بازرسی کالا
شركتهاي بازرسي كالا
شرکت بازرسی فنی کالا
شرکت بازرسی کالا
شرکت بازرسی کالا در چین
شرکت بازرسی کالاهای وارداتی
شرکت بازرسی کالای تجارت
شرکت بازرسی کالای تجاری
شرکت بازرسی کالای تجاری ایران
شرکت بازرسی کننده کالا
شرکت های بازرسی کننده کالا
شرکتهای بازرسی کالا
شرکتهای بازرسی کالا در ایران
شرکتهای بازرسی کالا در چین
شرکتهای بازرسی کالاهای وارداتی
فرم بازرسی کالا
قرارداد بازرسی کالا
لیست شرکتهای بازرسی کننده کالا
مجوز بازرسی کالا
مدارک بازرسی کالا
مراحل بازرسی کالا
مرکز بازرسی کالاهای تجاری
نحوه بازرسی کالا
هزینه بازرسی کالا
گواهی بازرسی کالا
گواهی بازرسی کالا در مبدا
گواهی بازرسی کالا در مقصد
گواهینامه بازرسی کالا


اصول بیمه و بازرسی کالا,انواع بازرسی کالاهای وارداتی,انواع بازرسی کالای وارداتی,بازرسی فنی کالا,بازرسی کالا,بازرسی کالا در اصفهان,بازرسی کالا در مبدا,بازرسی کالا در مقصد,بازرسی کالا در چین,بازرسی کالا در گمرک,بازرسی کالا قبل از حمل,بازرسی کالا مهندسی,بازرسی کالا و اخطار عدم انطباق,بازرسی کالا چیست؟,بازرسی کالاهای استوک,بازرسی کالاهای صادراتی,بازرسی کالاهای وارداتی,بازرسی کالاهای وارداتی وصادراتی,بازرسی کالای تجاری,بازرسی کالای داخلی,بازرسی کنترل کیفیت کالا,بیمه و بازرسی کالا,تاریخچه بازرسی کالا,تعرفه بازرسی کالا,تعریف بازرسی کالا,جزوه بازرسی کالا,حذف بازرسی کالا,حذف بازرسی کالا در مبدا,خدمات بازرسی کالا,دستورالعمل بازرسی کالا,دوره بازرسی کالا,روش اجرایی بازرسی فنی کالا,روش بازرسی کالا,روشهای بازرسی کالا,سازمان بازرسی کالا,شركتهاي بازرسي كالا,شرکت بازرسی فنی کالا,شرکت بازرسی کالا,شرکت بازرسی کالا در چین,شرکت بازرسی کالاهای وارداتی,شرکت بازرسی کالای تجارت,شرکت بازرسی کالای تجاری,شرکت بازرسی کالای تجاری ایران,شرکت بازرسی کننده کالا,شرکت های بازرسی کننده کالا,شرکتهای بازرسی کالا,شرکتهای بازرسی کالا در ایران,شرکتهای بازرسی کالا در چین,شرکتهای بازرسی کالاهای وارداتی,عکس بازرسی کالا,فرم بازرسی کالا,قرارداد بازرسی کالا,لیست شرکتهای بازرسی کننده کالا,مجوز بازرسی کالا,مدارک بازرسی کالا,مراحل بازرسی کالا,مرکز بازرسی کالاهای تجاری,مقاله بازرسی کالا,نحوه بازرسی کالا,نمایندگی بازرسی کالا,هزینه بازرسی کالا,کتاب بازرسی کالا,کد بازرسی کالا,گواهی بازرسی کالا,گواهی بازرسی کالا در مبدا,گواهی بازرسی کالا در مقصد,گواهی بازرسی کالا چیست,گواهینامه بازرسی کالا
 


 
 


منوها
پیوندها


تماس با ما
دفتر ایران:
 
اصفهان، نجف آباد، شهرک صنعتی شماره 2
خیابان شهریار جنوبی، فرعی 21
sales@lotoschina.com
MOB:+989133318215
MOB:+989136968596
TEL:+983142696111
FAX:+983142696113
مشاهده نقشه

​ دفتر چین:
 
NO 291, GUANGYI RD, CHONG AN DIS, WUXI CHINA
sales@lotoschina.com
TEL:+86 510 6878 5680
FAX:+86 510 6878 5680
MOB:+86 189 1413 1008
مشاهده نقشه


خدمات و هزینه ها
© حقوق کپی برداری برای بازرگانی لوتوس محفوظ می باشد . طراحی و برنامه نویسی توسط شرکت صبا عصر دانش