فارسی English
   
   
 
 
 

ترانزیت کالا و حمل و نقل

 
 ارسال و حمل کالا:

ارسال کالا از یک کشور به کشور دیگر به عنوان بخشی از معامله تجاری، از مباحث بسیار مهم است که در این راستا اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) اقدام به تدوین جزئیات قوانین قابل قبول برای همگان در رابطه با مسئولیت هر یک از طرفین معامله نموده است که تحت عنوان Incoterms شناخته شده است و آخرین نسخه بازنگری آن در سال 2010 منتشر شده است.
یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی «International Commercial Terms» به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌است و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیت‌ها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود.
مقررات اینکوترمز عبارتند از اصطلاحاتی سه حرفی، که به تشریح عمده ترین وظایف، هزینه ها و ریسکهای موجود در جریان انتقال کالا از فروشنده به خریدار می پردازند.
اینکوترمز به مسائل مرتبط با حمل کالا از فروشنده به خریدار پاسخ می‌دهد. مسائلی شامل حمل کالاها، ترخیص کالا، واردات و صادرات کالاها، اینکه چه کسی مسئول پرداخت می‌باشد و اینکه ریسک جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی می‌باشد.

 

به طور کلی، اینکوترمز نقطه انتقال ریسک و مسئولیت از فروشنده به خریدار و نحوه پرداخت هزینه ها را مشخص می کند. تعیین ترم حمل کالا در هنگام عقد قرارداد خرید مابین خریدار و فروشنده حیاتی است تا طرفین از مسئولیتها و هزینه های خود در زمان انعقاد قرارداد مطلع باشند و این موضوع نقش بسیار مهمی در قیمت تمام شده کالا خواهد داشت.
اینکوترمز 2010 نسخه ي هشتم و نهایی از اینکوترمزها می باشد، که در 11 قانون تعریف شده و بر مبناي طریقه حمل به دو دسته کلی تقسیم بندي می شوند:

گروه اول :
 این گروه شامل اینکوترم هایی می باشند که تمامی طرق حمل را دربر می گیرند و متشکل از 7 قانون میباشد.

۱. EXW تحویل درب کارخانه  (EX WORK  )
در این روش فروشنده، کالا را در محل تولید و یا انبار کالا به خریدار تحویل می دهد و کلیه مسئولیت ها و هزینه ها، اعم از بارگیري، حمل و نقل، بیمه، گمرك و ریسک خرابی کالا بر عهده خریدار است.
 
FCA .2 تحویل در نقطه اي معین در کشور مبدأ  (Free Carrier at Named Point)
به معناي این است که فروشنده کالا را پس از ترخیص صادراتی درمحل مقرر به حمل کننده تعیین شده از سوي خریدار تحویل می دهد. با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد، بارگیري با خریدار است و نقطه ریسک فرایند می باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است، همچنین معمولاً و (نه الزاماً) عقد قرارداد حمل و بیمه به عهده خریدار می باشد.

۳. CPT کرایه حمل پرداخت شده (Carriage Paid to)
این قاعده که نوعی حمل مرکب می باشد، براین مفهوم دلالت میکند که فروشنده کالا را تهیه، حمل داخلی و ترخیص صادراتی نموده ، هزینه هاي ترخیص صادراتی را خود پرداخت میکند . بعلاوه حمل کننده کالا تا مقصد نهائی را انتخاب، قرارداد حمل را منعقد و کرایه را تا محل مشخص در قرارداد بعنوان مقصد نهائی پرداخت مینماید. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می دهد خاتمه می یابد. همچنین پرداخت هزینه بیمه و عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

4. CIP کرایه و بیمه حمل پرداخت شده (Carriage and Insurance Paid to)
این قاعده از اینکوترمز بدین معنی است که فروشنده کالا را با اخذ مجوزهاي صادراتی ازکشور خود و ترخیص صادراتی، به حمل کننده اي که منتخب خود اوست و خود با آن حمل کننده قرارداد حمل منعقد کرده تحویل میدهد بعلاوه کرایه حمل کالا تا مقصد را پرداخت کرده و کالا را تا مقصد بیمه نموده ، هزینه بیمه را هم پرداخت می نماید .

DAT .5 تحویل در پایانه کشور مقصد (Delivered at Terminal)
این اصطلاح بدین معنی است که فروشنده تمام هزینه هاي حمل ونقل (هزینه صادرات، حمل، تخلیه از حامل اصلی در بندر مقصد و هزینه هاي بندر مقصد) و فرض قبول تمامی ریسک ها تا پایانه مقصد را عهده دار میشود. پایانه می تواند بندر، فرودگاه، و مکان تبادل کالا تلقی گردد. ضمن اینکه حقوق ورودي، مالیات و هزینه هاي گمرکی برعهده خریدار می باشد.

DAP .6 تحویل در نقطهاي معین در کشور مقصد (Delivered at Place)
این اصطلاح می تواند براي تمامی حالات حمل و نقل استفاده شود، و یا در فرآیندي که در آن بیش از یک حالت حمل ونقل وجود داشته باشد. فروشنده مسئول هماهنگی حمل و تحویل کالا، آماده سازي جهت انجام تخلیه بار از وسیله نقلیه، در محل مورد توافق می باشد. در این روش پرداخت مالیات و پوشش بیمه بر عهده فروشنده نمی باشد.

DDP .7 تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (Delivered Duty Paid)
فروشنده مسئول تحویل کالا در محل قید شده در کشور خریدار است، و پرداخت تمامی هزینه هاي انتقال کالا به مقصد از جمله حقوق ورودي و مالیات بر عهده وي می باشد. این ترم حداکثر تعهدات در فروشنده و حداقل تعهدات در خریدار را در بر می گیرد.
 
گروه دوم :
 این گروه شامل اینکوترمزهایی می باشد که شامل راه هاي آبی دریایی و داخلی (درون کشوري) هستند.
 
FAS .8 تحویل در کنار کشتی (Free Along Side Ship)
محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. مسئولیت عقد و پرداخت هزینه حمل، بیمه و بازرسی به عهده خریدار است.
 
9. FOB چیست ؟ فوب چیست؟ (Free On Board)
فوب یا FOB زمانی اتفاق می افتد که فروشنده وقتی کالا را از روي نرده کشتی در بندر مبدأ عبور داد ریسک خود را خاتمه داده است. هزینه حمل و همچنین عقد قرارداد حمل از بندر تحویل، بیمه و بازرسی به عهده خریدار می باشد.
 
CFR .10 هزینه و کرایه حمل (Cost and Freight)
سابق است ولی مخصوص حمل دریایی. کالا وقتی از روي نرده کشتی عبور می کند (بارگیري می شود) مسئولیت C&F همان فروشنده خاتمه مییابد. پرداخت هزینه بیمه و عقد قرارداد آن با خریدار، و همچنین پرداخت هزینه حمل و عقد قرارداد آن با فروشنده می باشد.
 
CIF .11 هزینه، کرایه و بیمه حمل  (Cost, Insurance and Freight)
 در این روش کالا وقتی از روي نرده کشتی بارگیري می شود، مسئولیت فروشنده خاتمه مییابد. ضمن اینکه هزینه حمل و بیمه و عقد قرارداد آن ها با فروشنده می باشد.

 

ترانزیت کالا و حمل و نقل دریایی، حمل و نقل زمینی،  حمل و نقل ریلی و حمل و نقل هوایی کالا با همکاری شرکتهای حمل و نقل بین المللی مطرح دنیا در ایران ،چین و سایر کشورهای آسیایی و اروپایی در امر صادرات کالا و واردات و ترانزیت داخلی و خارجی. کارشناسان شرکت لوتوس با سالها تجربه در امر حمل و نقل داخلی و خارجی و آشنایی به قوانین گمرکی کشور های مختلف آماده ارائه مشاوره و اجرای مناسب ترین راه حل های قانونی حمل و ترخیص کالا از بنادر و مرزهای کشورهای مختلف می باشند.
آیین نامه حمل و نقل کالا
انواع روشهای حمل و نقل کالا
بیمه حمل و نقل هوایی کالا
بیمه حمل و نقل کالا
تاسیس شرکت حمل و نقل کالا
تعرفه حمل ونقل کالا
ثبت شرکت حمل و نقل کالا
حمل و نقل بار و کالا
حمل و نقل بین المللی کالا
حمل و نقل بین لمللی کالا
حمل و نقل ریلی کالا
حمل و نقل هوائی کالا
حمل و نقل هوایی کالا
حمل و نقل و ترخیص کالا
حمل و نقل کالا
حمل و نقل کالا از آلمان به ایران
حمل و نقل کالا از ترکیه
حمل و نقل کالا از دبی
حمل و نقل کالا از دبی به ایران
حمل و نقل کالا از چین
حمل و نقل کالا به گرجستان
حمل و نقل کالا در ایران
حمل و نقل کالا در عراق
حمل ونقل ترخیص کالا
خدمات حمل ونقل کالا
روش های حمل و نقل کالا
سازمان حمل ونقل کالا
سامانه حمل ونقل کالا
سیستم حمل و نقل کالا
شرکت حمل و نقل کالا
شرکت های حمل و نقل کالا
قانون حمل ونقل عبور کالاهای خارجی
قانون حمل ونقل و عبور کالای خارجی
قانون حمل ونقل کالا
قیمت حمل ونقل کالا
لیست شرکتهای حمل ونقل کالا
مشکلات حمل و نقل کالا
نرخ حمل و نقل کالا
نمایندگی حمل ونقل کالا
هزینه حمل ونقل کالا
هزینه های حمل و نقل کالا
 


منوها
پیوندها


تماس با ما
دفتر ایران:
 
اصفهان، نجف آباد، شهرک صنعتی شماره 2
خیابان شهریار جنوبی، فرعی 21
sales@lotoschina.com
MOB:+989133318215
MOB:+989136968596
TEL:+983142696111
FAX:+983142696113
مشاهده نقشه

​ دفتر چین:
 
NO 291, GUANGYI RD, CHONG AN DIS, WUXI CHINA
sales@lotoschina.com
TEL:+86 510 6878 5680
FAX:+86 510 6878 5680
MOB:+86 189 1413 1008
مشاهده نقشه


خدمات و هزینه ها
© حقوق کپی برداری برای بازرگانی لوتوس محفوظ می باشد . طراحی و برنامه نویسی توسط شرکت صبا عصر دانش